Cookie Consent by Free Privacy Policy website

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

platné pre predaj na diaľku (cez telefón, fax, e-mail, online formulár, eshop)

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť ZANZI s.r.o.044 57 Haniska 429, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro , Vložka číslo: 13611/V, IČO: 36217441, DIČ: 2021699372, IČ DPH: SK7020000515, tel. +421 903 611 100, e-mail:zanzi@zanzi.sk (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním webových stránok predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom telefónu, elektronickej pošty, vyplnením a odoslaním kontaktných formulárov na webových stránkach predávajúceho alebo prostredníctvom internetového obchodu (v prípade, že takýto obchod predávajúci prevádzkuje).
2.2 Objednaním tovaru a/alebo služieb sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Objednávku potvrdí predávajúci okamžite (v prípade telefonickej objednávky) alebo do 2 pracovných dní emailom alebo telefonicky (v prípade elektronických online objednávok) a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Ak sa kupujúci a predávajúci dohodli na okamžitom splnení objednávky telefonicky, a objednaný tovar už bol odoslaný, alebo kupujúci objednal tovar na zákazku, kupujúci nemôže zrušiť objednávku.  Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od hmotnosti objednaného tovaru, miesta doručenia, a spôsobu dopravy, preto sa určí individuálne pre každú objednávku. Cenu za dopravu predávajúci oznámi kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky (v pripade telefonickej objednávky okamžite). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci v hotovosti alebo kartou (len na prevádzke predávajúceho), formou dobierky (v hotovosti pri preberaní tovaru) alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienokV prípade objednávania tovaru na zákazku platia individuálne termíny na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a kupujúci nemá možnosť bezplatne stornovať objednávku pred dohodnutým termínom dodania. 
5.3 Tovar, ktorý je bežne dostupný, bude vyexpedovaný do 8 pracovných dní po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v čase objednávania tovaru:
a) vozidlom predávajuceho alebo partnerskej spoločnosti,
b) osobne na prevádzke predávajúceho na vlastné náklady kupujúceho (vlastné vozidlo).
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. 
Na doručovacie adresy, ktoré sú nedostupné alebo nebezpečné (zákaz zastavenia, zákaz vjazdu pre daný typ vozidla, úzke uličky, dvory, pozemky alebo miesta bez spevneného povrchu), tovar nedoručujeme. V prípade, že tieto skutočnosti sa zistia na mieste v čase doručenia, kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na mieste, ktoré určí vodič a to do 30 minút. V takom prípade odvoz tovaru z miesta vykládky na miesto určenia zapezpečí kupujúci na vlastné náklady a nemá nárok na vrátenie finančnej čiastky za dodanie tovaru.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu daňový doklad faktúru (faktúru), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, keď kupujúcipísomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené nesprávne udanou adresou (bod 6.2 týchto Obchodných podmienok), nepredvídateľnými prekážkami alebo vyššou mocou.
6.7 Objednaný tovar zvyčajne doručuje jeden vodič, tovar do 32 kg je doručený pred prvé uzamykateľné dvere (max. 50 metrov od auta). Na vyloženie tovaru, ktorý má väčšiu hmotnosť ako 32 kg, kupujúci je povinný zabezpečiť primeranú pomoc, prípadne potrebný mechanizmus.
6.8 V prípade, že si kupujúci objedná tovar od predávajúceho a tovar sa vráti z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať objednaný tovar, alebo tovar nebude doručený z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy alebo tel. čísla, alebo kupujúci nebude na uvedenej adrese vo vopred dohodnutom čase, kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť náklady za doručenie vo vopred dohodnutej výške.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci má podľa platných právnych predpisov (v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. (Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku neplatí pre osobný odber na prevádzke predávajúceho!) Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe na prevádzke predávajúceho. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Kupujúci plne zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
7.2 Záväzné podmienky pre vrátenie tovaru bez udania dôvodu v lehote do 14 pracovných dní:
a) kupujúci má nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu 14 pracovných dní od prevzatia tovaru,
b) kupujúci tovar môže odoslať predávajúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru,
c) tovar môže byť vrátený iba v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane návodov, záručného listu /ak bol vydaný/ a pod.), spolu s kópiou dokladu o kúpe,
d) tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy,
e) zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o zaplatení tovaru (faktúra) a sprievodný list s uvedením kontaktných údajov a čísla účtu kupujúceho,
f) kupujúci môže tovar predávajúcemu poslať prepravnou službou – kuriérom (zásielka môže byť poistenáalebo doručiť osobne na prevádzku predávajuceho. Zásielky poslané na dobierku nebudú prebraté,
g) výdavky súvisiace s vrátením tovaru (doprava, doručenie, poistenie, …) hradí v plnej výške kupujúci.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný kontaktovať predávajúceho písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu predávajúceho (ZANZI s.r.o., P.O.Box 45, 045 01 Moldava nad Bodvou), e-mailom na adresu zanzi@zanzi.sk alebo osobne na prevádzke predávajúceho.
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade, že kupujúci nesplní podmienky na vrátenie tovaru bez udania dôvodu podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok, alebo doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou; tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť, alebo uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Odporúčame Vám tovar poistiť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu  z dôvodu vady (tovar II. triedy) je záručná doba 12 mesiacov,  predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia predajná cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach  je záručná doba 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
8.5 UPLATNENIE REKLAMÁCIE:
8.5.1. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v prevádzkárni predávajúceho. Predávajúci rozhodne o reklamácii a spôsobe jej vybavenia do troch dní, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; určenie spôsobu vybavenia reklamácie a vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
8.5.2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
8.5.3. Pri uplatnení reklamácie kupujúci súhlasí s reklamačnými podmienkami predávajúceho.
8.5.4. Pri uplatnení reklamácie predávajúci vystaví potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
8.6. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY:
8.6.1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
a) je predložený originálny záručný list, ak bol vystavený,
b) je predložený doklad o zaplatení ceny tovaru alebo faktúra (alebo kópie týchto dokladov),
c) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky uvedené v záručnom liste (ak bol vydaný) pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený tovar, tovar nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
8.6.2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
a) kupujúci si vadu alebo poškodenie tovaru spôsobil sám,
b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a bola mu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
c) vady vznikli v dôsledku opotrebenia spôsobeného bežným používaním alebo nesprávnym či nadmerným používaním,
d) boli porušené ochranné plomby na tovare,
e) vady boli spôsobené neoprávneným alebo nesprávnym zásahom do tovaru,
f) ak sa vady tovaru reklamujú po uplynutí záručnej doby.
8.6.3. Niektorý tovar predávaný predávajúcim je určený k odbornej montáži. Odbornou montážou sa rozumie montáž na základe oprávnenia alebo montáž firmou / osobou, ktorá má oprávnenie túto činnosť vykonávať.

Reklamačné poriadok na stiahnutie (PDF)

8.6.4. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO VOČI REKLAMUJÚCEMU:
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
c) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru  alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
d) Ak sa na výrobku  opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
e) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

9. OSOBNÉ ÚDAJE A POUŽÍVANIE COOKIES

9.1 Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené na tejto stránke (nové okno)
9.2 Používanie cookies – Info na tejto stránke (nové okno)

10. Záverečné informácie

10.1 Inšpektorát SOI pre Košický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa:
Adresa:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3
043 79  Košice
Tel.: 055/622 07 81
E-mail: ke@soi.sk

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)
 
PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU
 
Upozornenie: Spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
 
Spotrebiteľ v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €.
 
Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 
 
Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt.
 
Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
 
Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko.
 
Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.
 
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR: www.mhsr.sk
 
Inšpektorát SOI pre Košický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice Tel.: 055/622 07 81 E-mail: ke@soi.sk

Haniske, dňa 30.11.2018

WWW.ZZSHOP.SK
Phone icon
0904 169 362
Volajte ( po-pi 7:30-15:30)